Komu przysługuje ochrona przed odwetem?

Ochrona przed działaniami odwetowymi jest zapewniona nie tylko bezpośrednio sygnalistom, ale również osobom związanym z procesem zgłaszania naruszeń. Oto dokładne kategorie osób chronionych przed odwetem:

Sygnalista – osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informacje o naruszeniu prawa, które uzyskała w kontekście związanym z pracą. Ta kategoria obejmuje szeroki zakres osób, takich jak pracownicy, pracownicy tymczasowi, osoby świadczące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, przedsiębiorcy, prokurenci, akcjonariusze, członkowie organów osób prawnych, osoby pracujące pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, stażyści, wolontariusze, praktykanci, a także funkcjonariusze publiczni i żołnierze. Więcej informacji o tym, kim jest sygnalista znajdziesz tutaj: https://pomocdlasygnalisty.pl/kim-jest-sygnalista/

Osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia – osoba fizyczna, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą.

Osoba powiązana z sygnalistą – osoba fizyczna, która może doświadczyć działań odwetowych w związku ze zgłoszeniem dokonanym przez sygnalistę. To może obejmować współpracowników, członków rodziny sygnalisty, lub innych, którzy mogą być narażeni na negatywne konsekwencje z powodu ich związku z sygnalistą.

Ustawa szczegółowo określa mechanizmy ochrony tych osób, w tym zakaz podejmowania jakichkolwiek działań odwetowych, które mogłyby wpływać negatywnie na warunki zatrudnienia, postępowanie karne, cywilne lub administracyjne, dyskryminację, mobbing, czy inne formy niesprawiedliwego traktowania z powodu zgłoszenia naruszenia prawa. Więcej informacji na temat ochrony przed działaniami odwetowymi znajdziesz tutaj: https://pomocdlasygnalisty.pl/co-to-jest-odwet-w-rozumieniu-ustawy/

Dzięki tym zapisom, osoby zaangażowane w zgłaszanie naruszeń są chronione, co zachęca do większej transparentności i odpowiedzialności w miejscu pracy.

Tłumaczymy w najprostszy sposób kim jest sygnalista i jakie ma prawa

Bezpieczny i prosty w obsłudze system przyjmowania zgłoszeń od sygnalistów