Co to jest działanie odwetowe?

W świetle ustawy o ochronie sygnalistów, działanie odwetowe jest zdefiniowane jako bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie, które jest związane z pracą i które zostało spowodowane zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym naruszenia prawa. 

Działanie odwetowe może naruszyć prawa sygnalisty lub wyrządzić mu nieuzasadnioną szkodę.

Szczegółowa lista tych działań, jakie są objęte zakazem w ustawie:

 • Odmowa nawiązania stosunku pracy – niezatrudnienie osoby ze względu na jej status sygnalisty.
 • Wypowiedzenie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia stosunku pracy – zwolnienie sygnalisty z pracy bez uzasadnionego powodu.
 • Niezawarcie umowy o pracę – nieprzedłużenie lub odmowa zawarcia umowy o pracę po okresie próbnym lub czasowym, ze względu na zgłoszenie naruszenia.
 • Obniżenie wysokości wynagrodzenia za pracę – redukcja wynagrodzenia bez uzasadnienia.
 • Wstrzymanie awansu lub pominięcie przy awansowaniu – brak awansu lub nieuwzględnienie w promocji mimo kwalifikacji.
 • Pominięcie przy przyznawaniu świadczeń związanych z pracą – nieprzyznawanie bonusów czy innych korzyści.
 • Przeniesienie na niższe stanowisko pracy – degradacja bez uzasadnienia.
 • Zawieszenie w wykonywaniu obowiązków – tymczasowe usunięcie z funkcji.
 • Przekazanie innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków sygnalisty – zmiana zakresu obowiązków bez uzasadnienia.
 • Niekorzystna zmiana miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy – zmiany mogące utrudnić wykonywanie obowiązków.
 • Negatywna ocena wyników pracy lub negatywna opinia o pracy – nieuzasadnione złe oceny pracy.
 • Nałożenie środka dyscyplinarnego lub środka o podobnym charakterze – karanie sygnalisty bez adekwatnego powodu.
 • Przymus, zastraszanie lub wykluczenie – działania mające na celu zastraszenie lub izolację sygnalisty.
 • Mobbing – systematyczne nękające działania w miejscu pracy.
 • Dyskryminacja – niesprawiedliwe traktowanie oparte na statusie sygnalisty.
 • Niesprawiedliwe traktowanie – inne formy niekorzystnego traktowania, które nie mieszczą się w powyższych kategoriach.
 • Wstrzymanie udziału lub pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe – wykluczenie z możliwości rozwoju zawodowego.
 • Nieuzasadnione skierowanie na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne – wykorzystanie procedur medycznych jako formy represji.
 • Działanie zmierzające do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub w danej branży – próby sabotowania przyszłych szans zawodowych sygnalisty.

Ustawa szczegółowo reguluje zakaz takich działań, zapewniając ochronę sygnalistom, aby mogli zgłaszać nieprawidłowości bez obawy o negatywne konsekwencje dla swojej sytuacji zawodowej i osobistej. Ochrona przed działaniami odwetowymi ma kluczowe znaczenie dla efektywnego funkcjonowania mechanizmów zgłaszania naruszeń i podnoszenia standardów etycznych w organizacjach.

Tłumaczymy w najprostszy sposób kim jest sygnalista i jakie ma prawa

Bezpieczny i prosty w obsłudze system przyjmowania zgłoszeń od sygnalistów