Na czym polega zgłaszanie zewnętrzne?

Możesz dokonać zgłoszenia i wewnętrznie i zewnętrznie lub od razu zewnętrznie. Jeśli sprawa nie zostanie rozwiązana po zgłoszeniu wewnętrznym lub czujesz, że organizacja nic nie robi w temacie zgłoszenia, możesz bez żadnych konsekwencji zgłosić ten sam problem korzystając z kanału zewnętrznego.

Kanał zewnętrzny działa analogicznie do kanału wewnętrznego, czyli chroni tożsamość Twoją i osób podanych w zgłoszeniu. Zostaniesz poinformowany o przyjęciu zgłoszenia (7 dni) i podjętych działaniach następczych (do 3 miesięcy).

ZGŁOSZENIE ZEWNĘTRZNE = ZGŁOSZENIE DO ORGANU PUBLICZNEGO

Warto wiedzieć:

Gdzie możesz zgłaszać?

Takie zgłoszenie przyjmie od Ciebie organ publiczny. Jeśli nie będziesz potrafił/a określić organu publicznego właściwego do przyjęcia zgłoszenia,  możesz dokonać zgłoszenia do Państwowej Inspekcji Pracy.

Zgłoszenia zewnętrzne dotyczącego przestępstwa dokonuje się Policji.

Zgłoszenia zewnętrznego dotyczącego naruszenia prawa w zakresie stosowania aktów Unii Europejskiej, interesów finansowych Unii lub podatku od osób prawnych, które może stanowić przestępstwo:

1)       przeciwko interesom finansowym Unii Europejskiej,

2)       związane z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych,

3)       dotyczące mienia wielkiej wartości, grożące szkodą wielkiej wartości lub taką szkodę powodujące,

4)       łapownictwa i płatnej protekcji,

5)       prania pieniędzy,

6)       fałszowania oraz obrotu fałszywymi pieniędzmi, środkami lub instrumentami płatniczymi,

7)       fałszowania faktur oraz posługiwania się takimi fakturami

– można dokonać także do prokuratora.

 

Co się stanie z Twoim zgłoszeniem?

Organ publiczny:

1)       najpierw przyjmie zgłoszenie;

2)       następnie dokona jego wstępnej weryfikacji (polega ona na ustaleniu, czy zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa oraz ustaleniu, czy zgłoszenie dotyczy naruszeń w dziedzinie należącej do zakresu działania tego organu);

3)       rozpatrzy zgłoszenie;

4)       podejmie działania następcze i przekaże Ci informację zwrotną.

A co jeśli się pomylisz i złożysz zgłoszenie do nieprawidłowego organu publicznego?

Jeśli okaże się, że inny organ publiczny powinien rozpatrzeć Twoje zgłoszenie, zostanie onoprzekazane do właściwego organu, a ty zostaniesz o tym poinformowany/a.

W jakich przypadkach Twoje zgłoszenie nie zostanie rozpatrzone?

Twoje zgłoszenie nie zostanie rozpatrzone, jeśli nie dotyczy informacji o naruszeniu prawa.O tym również zostaniesz poinformowany po wstępnej weryfikacji zgłoszenia.

Inne ważne informacje:

Podczas zgłoszenia powinieneś/powinnaś podać adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej, żeby można się było z Tobą skontaktować.

Możesz dokonać zgłoszenia ustnie lub pisemnie (także w postaci elektronicznej).

Organ publiczny musi potwierdzić przyjęcie zgłoszenia w terminie 7 dni od jego otrzymania.

Do 30 dni zostanie wydane zaświadczenie potwierdzające, że podlegasz ochronie. Ale aby je otrzymać, musisz złożyć oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności za fałszywe zeznania, iż informacja o naruszeniu prawa będąca przedmiotem zgłoszenia była prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia. 

Organ publiczny może się do Ciebie zwrócić z prośbą o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje w zakresie przekazanych informacji. Ale jeżeli sprzeciwiasz się przesłaniu żądanych wyjaśnień lub dodatkowych informacji lub przesłanie takich żądań może zagrozić ochronie Twojej tożsamości, organ publiczny odstępuje od żądania wyjaśnień lub dodatkowych informacji.

Organ publiczny przekaże Ci informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia (w uzasadnionych przypadkach może to być 6 miesięcy).

Organ publiczny informuje Cię także o ostatecznym wyniku postępowań wyjaśniających wszczętych na skutek zgłoszenia.

Jeśli zgłoszenie wewnętrzne, a następnie zewnętrzne okaże się nieskuteczne, możesz dokonać ujawnienia publicznego Dowiedz się więcej o ujawnieniu publicznym>>>

Tłumaczymy w najprostszy sposób kim jest sygnalista i jakie ma prawa

Bezpieczny i prosty w obsłudze system przyjmowania zgłoszeń od sygnalistów