CO MÓWI USTAWA

Naruszeniem prawa jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa.

Możesz zgłosić nieprawidłowości, które dotyczą tych dziedzin:

 • zamówień publicznych;
 • usług, produktów i rynków finansowych;
 • zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
 • bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
 • bezpieczeństwa transportu;
 • ochrony środowiska;
 • ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
 • bezpieczeństwa żywności i pasz;
 • zdrowia i dobrostanu zwierząt;
 • zdrowia publicznego;
 • ochrony konsumentów;
 • ochrony prywatności i danych osobowych;
 • bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
 • interesów finansowych Unii Europejskiej;
 • rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych.

Jeśli firma lub organizacja, z którą jesteś związany stosunkiem pracy zatrudnia więcej niż 250 pracowników (od grudnia 2023 r. także więcej niż 50 pracowników), zgodnie z ustawą, musi posiadać wewnętrzne procedury na potrzeby zgłoszeń. Oznacza to, że istnieje dokument dokładnie określający, jakie nieprawidłowości możesz zgłosić.

Ten limit nie dotyczy podmiotów prawnych wykonujących działalność w zakresie usług, produktów i rynków finansowych oraz przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, bezpieczeństwa transportu i ochrony środowiska. Oznacza to, że wewnętrzna procedura na potrzeby zgłoszeń naruszeń powinna istnieć w takich podmiotach niezależnie od ilości zatrudnionych pracowników.

Warto dodać, że jednostki organizacyjne gminy lub powiatu liczące mniej niż 10 000 mieszkańców nie muszą posiadać takiej procedury.

Twój pracodawca może dodatkowo ustanowić zgłaszanie w zakładzie pracy innych naruszeń niż wymienione, w tym naruszeń dotyczących obowiązujących regulacji wewnętrznych lub standardów etycznych.

Co ważne, nie chodzi tylko o naruszenia, które miały miejsce, ale także o podejrzenie dotyczące potencjalnych naruszeń.

Tłumaczymy w najprostszy sposób kim jest sygnalista i jakie ma prawa

Bezpieczny i prosty w obsłudze system przyjmowania zgłoszeń od sygnalistów