CO MÓWI USTAWA

Naruszeniem prawa jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa.

Możesz zgłosić nieprawidłowości, które dotyczą tych dziedzin:
 • zamówień publicznych;
 • usług, produktów i rynków finansowych;
 • zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
 • bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
 • bezpieczeństwa transportu;
 • ochrony środowiska;
 • ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
 • bezpieczeństwa żywności i pasz;
 • zdrowia i dobrostanu zwierząt;
 • zdrowia publicznego;
 • ochrony konsumentów;
 • ochrony prywatności i danych osobowych;
 • bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
 • interesów finansowych Unii Europejskiej;
 • rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych.

Jeśli firma lub organizacja, z którą jesteś związany stosunkiem pracy zatrudnia więcej niż 250 pracowników, zgodnie z ustawą, musi posiadać wewnętrzne procedury na potrzeby zgłoszeń. Oznacza to, że istnieje dokument dokładnie określający, jakie nieprawidłowości możesz zgłosić.

Twój pracodawca może dodatkowo ustanowić zgłaszanie w zakładzie pracy innych naruszeń niż wymienione, w tym naruszeń dotyczących obowiązujących regulacji wewnętrznych lub standardów etycznych.

Co ważne, nie chodzi tylko o naruszenia, które miały miejsce, ale także o podejrzenie dotyczące potencjalnych naruszeń.