W świetle ustawy o ochronie sygnalistów, naruszenie prawa jest zdefiniowane jako działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa. 

 Ustawa szczegółowo wymienia różne obszary, w których takie naruszenia mogą wystąpić, włączając w to:

 • Korupcję – wszelkie formy korupcji, w tym łapówkarstwo, przyjmowanie korzyści majątkowych w zamian za działanie na korzyść dającego korzyść, czy nepotyzm.
 • Zamówienia publiczne – nieprawidłowości w procesach przetargowych, w tym manipulacje w przetargach, naruszenia zasad uczciwej konkurencji czy nadużycia w wydawaniu zamówień publicznych.
 • Usługi, produkty i rynki finansowe – naruszenia w sektorze finansowym, takie jak nieprawidłowe praktyki rynkowe, oszustwa finansowe, nieprzestrzeganie regulacji dotyczących produktów finansowych.
 • Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – działania lub zaniechania sprzyjające praniu pieniędzy lub finansowaniu działalności terrorystycznej.
 • Bezpieczeństwo produktów – zgłaszanie produktów niezgodnych z normami bezpieczeństwa, co może stwarzać zagrożenie dla konsumentów.
 • Bezpieczeństwo transportu – naruszenia bezpieczeństwa w transporcie, które mogą zagrażać życiu i zdrowiu osób lub prowadzić do katastrof.
 • Ochronę środowiska – naruszenia przepisów środowiskowych, nielegalne zrzuty odpadów, zanieczyszczenie środowiska, niszczenie przyrody.
 • Ochronę radiologiczną i bezpieczeństwo jądrowe – naruszenia w zakresie ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa instalacji jądrowych.
 • Bezpieczeństwo żywności i pasz – naruszenia dotyczące bezpieczeństwa żywności, w tym zanieczyszczenia żywności, nieprawidłowości w produkcji pasz.
 • Zdrowie i dobrostan zwierząt – nieprawidłowości w traktowaniu zwierząt, naruszenia praw zwierząt, niewłaściwe warunki hodowli.
 • Zdrowie publiczne – naruszenia zasad ochrony zdrowia publicznego, nieprzestrzeganie standardów medycznych, zagrożenia dla zdrowia publicznego.
 • Ochronę konsumentów – praktyki naruszające prawa konsumentów, wprowadzające ich w błąd informacje o produktach, nieuczciwe warunki umów.
 • Ochronę prywatności i danych osobowych – naruszenia zasad ochrony danych osobowych, nieprawidłowe przetwarzanie danych, naruszenie prywatności.
 • Bezpieczeństwo sieci i systemów teleinformatycznych – naruszenia bezpieczeństwa systemów IT, cyberataki, niewłaściwe zabezpieczenia danych w sieci.
 • Interesy finansowe Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego i Unii Europejskiej – naruszenia związane z finansami publicznymi, niewłaściwe wykorzystanie środków publicznych, oszustwa podatkowe.
 • Rynek wewnętrzny Unii Europejskiej, w tym publicznoprawne zasady konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych – naruszenia zasad rynku wewnętrznego UE, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych.
 • Konstytucyjne wolności i prawa człowieka i obywatela w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej – naruszenia konstytucyjnych praw i wolności, w tym praw do sprawiedliwego sądu, wolności słowa, ochrony przed dyskryminacją.

Każde z tych naruszeń może być zgłoszone przez sygnalistę, który uzyskał informacje o nim w związku z pracą, a zgłoszenie to jest chronione przez ustawę, jeśli zostało dokonane w dobrej wierze.

Tłumaczymy w najprostszy sposób kim jest sygnalista i jakie ma prawa

Bezpieczny i prosty w obsłudze system przyjmowania zgłoszeń od sygnalistów